/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 2 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कचनकवल गाउँपालिकाको लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:37 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता कार्यविधि २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:36 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता ऐन, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:35 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:34 PDF icon final.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण संरक्षण कोष कार्यक्रम संचालन अनुदान कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:31 PDF icon घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण संरक्षण कोष कार्यक्रम संचालन अनुदान कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:30 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:27 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:25 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/07/2021 - 11:42 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 12:02 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf

Pages