/ सम्पति / भूमिकर तथा नगदी रसिद सम्बन्धि यस कचनकवल गाउँपालिकाको र अन्तर्गतका ७ वडा कार्यालयको कर्मचारीहरुलाई ७ दिने ONLINE सफ्टवेयर सम्बन्धि तालिम सम्पन्न | | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

सम्पति / भूमिकर तथा नगदी रसिद सम्बन्धि यस कचनकवल गाउँपालिकाको र अन्तर्गतका ७ वडा कार्यालयको कर्मचारीहरुलाई ७ दिने ONLINE सफ्टवेयर सम्बन्धि तालिम सम्पन्न |