FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दाेबस्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना - पशु मबेसी ठेक्का (पथरिया, घेराबारी, केचना, पाठामारी)

आन्तरिक ठेक्का बन्दाेबस्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना |